Szociális Étkeztetés


Ellátási terület: Körmend Város közigazgatási területe

Telephely: Körmend, Kossuth L. u. 26.

Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Körmend város területén életvitelszerűen tartózkodó, egyéni igényeken alapuló, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújt a rászoruló, ellátást igénylő személyek számára.

Az Étkeztetés városunkban 2 főzőhelyről, és 4 kiszolgáló helyről van biztosítva. Az étel elkészítése és kiszolgálása a HACCP előírásoknak megfelelő tárgyi környezetben történik. Főzőhely a Kölcsey F. Utcai Általános Iskola konyhája.

Kiszolgáló helyek: Idősek Klubja, Kölcsey F. Utcai Általános Iskola.

Az Idősek Klubjának tálalókonyhájáról lehetőség van igény szerint a 3x étkezésre is.

Szakorvos javaslatára a főzőhely által van lehetőség azon személyek étkeztetésére, akiknek betegsége miatt kímélő étrendre van szüksége. Igény szerint könnyű vegyes, epés, diabetikus, pépes, purin szegény diétát is tudnak biztosítani a hét minden napján.

Lehetőség van az ebédet:

Ø      elvinni a kiszolgálóhelyről,

Ø      helyben elfogyasztani

Ø      lakásra szállítást kérni ( tiszteletdíjas gondozónők szállítják az ebédet)

A szolgáltatást igénylők nagy része az időskorú lakosság köréből kerül ki, az igénybe vevők másik felét a krónikus megbetegedéssel küzdők alkotják, akik megromlott egészségi állapotuk miatt nem képesek magukat ellátni, így ők legtöbbször az étel házhoz szállítását is igénylik. Megnőtt azon középkorú igénylők száma is, akik munkájuk elvesztése, vagy megromlott anyagi helyzetük miatt igénylik az ellátást. Az ő étkezésüknek az engedélyezéséről Körmend Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt.

A fizetendő személyi térítési díjat a kérelmező jövedelme határozza meg. A térítési díj a szerint is differenciált, hogy az ételt elviszik a kiszolgáló helyről, vagy az igénylő lakására szállítják.

Körmend Város Önkormányzata a személyi térítési díjat a helyi rendeletben állapítja meg.