Fogyatékosok Nappali Intézménye


„ Add meg neki a félig telt, és nem a félig üres pohár élményét … ”

 

A fogyatékos emberek társadalmi integrációját, foglalkoztathatóságát elősegítő nappali intézmény 54 férőhellyel működik, amely Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás közigazgatási területén fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben élő személyek ellátását végzi. Számukra szociális biztonságot, hasznos elfoglaltságot, megértő emberi kapcsolatokat igyekszik nyújtani. A szolgáltatás célja, feladata: A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi , mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel.

 

A nappali ellátás szolgáltatásai különösen:

·        igény szerint meleg élelem biztosítása

·        szabadidős programok

·        szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás 

         megszervezése

·        hivatalos ügyek intézésének elősegítése

·        életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

·        speciális önszerveződő csoportok támogatása

·        egyéni képességekre épülő gyógypedagógiai fejlesztés

·        munkavégzés lehetőségének megszervezése.

 

Az intézményhez szorosan kapcsolódó szociális foglalkoztatás két területe az ellátásban részesülő személyek képességeihez mért munkavégzés lehetőségét biztosítja.

A Fogyatékosok Nappali Intézménye szervezésével és irányításával a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása, foglalkoztatás révén önálló munkavégzés képességének kialakítása, fejlesztése. A szociális foglalkoztatás másik területe a munka-rehabilitáció, amellyel az ellátásban részesülő személy munkakészségének, testi és szellemi képességének munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, fejlesztő-felkészítő foglakoztatásra történő felkészítése a cél. Szociális foglalkoztatásban kizárólag nappali ellátásban intézményi jogviszonnyal rendelkező személy vehet részt. Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékossággal élő személyek részére is biztosítható, akikre nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

A Fogyatékosok Nappali Intézménye nyitvatartási ideje: hétfő – péntek 7:30 – 15:30 óra

Az intézményünkben szociális munkát végző szakmai team feladata az integráció, autonómia, normalizáció elve alapján érzelmi biztonságot adó légkörben olyan életfeltételek elérhetővé tétele, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek - tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, szeretetteljesség és következetesség kíséretében.

A rászorulók és a családok igényeire épülő szociális szolgáltatások minőségi színvonalának biztosítása, valamint az integrációt segítő programok , szociális és egészségügyi ellátás összehangolása érdekében intézményünkben létrejött a

 

Reménysugár Alapítvány

tisztelettel kéri és köszönettel várja, hogy adója 1 % - val támogassa a

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban

ellátásban részesülők csoportjait

Az alapítvány számlaszáma: 12099007 – 01176269 - 00100005